Impresum

Osnivač i izdavač: NID ”COLOR MEDIA ENIGMATIKA” d. o. o.

Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad

poštanski fah 269

Tel. 021/489-71-00  Fax: 021/489-71-26
E-mail: alanford@color.rs

REDAKCIJA

Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Andrić (aleksandar.andric@color.rs)

Recenzent: Aleksandar Vulin (aleksandar.vulin@color.rs)

GRAFIČKA PRIPREMA

Grafički urednik: Kornelia Orban (kornelia.orban@color.rs)

Obrada fotografija: Kornelia Orban (kornelia.orban@color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA

Bojana Popović (bojana.popovic@color.rs)

PRETPLATA

Polugodišnja: 600 dinara, godišnja: 1.200 dinara

Tel: 021/489-7-134
e-mail: pretplata@color.rs

Direktor: Nemanja Vujović (nemanja.vujovic@color.rs)

Advertajzing direktor: Goran Radulović (goran.radulovic@color.rs)

Tehnički direktor: Srđan Plavšić (srdjan.plavsic@color.rs)

Direktor korporativnih komunikacija: Milica Milić (milica.milic@color.rs)

”COLOR MEDIA ENIGMATIKA” je članica:

ADVERTAJZING
Goran Radulović, advertajzing direktor grupe (goran.radulovic@color.rs)
Strahinja Antonić, advertajzing menadžer grupe (strahinja.antonic@color.rs)
Snežana Topolić, advertajzing menadžer grupe (snezana.topolic@color.rs)
Dragan Vučević, advertajzing menadžer grupe (dragan.vucevic@color.rs)
Saša Maćešić, advertajzing menadžer grupe (sasa.macesic@color.rs)

Beograd

Adresa marketinga: Dalmatinska 17

Tel./fax: 011/3-810-810; 011/3-810-888

Novi Sad

Adresa marketinga: Temerinska 102, 21000 Novi Sad

poštanki fah 269
Tel. 021/489-71-00  Fax: 021/489-71-26

Štampa

”Color Print” d.o.o.

Adresa: Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad

Tel./fax: 021/641-73-33; 641-73-35; E-mail: colorprint@color.rs

DISTRIBUCIJA

”DISTRIPRESS” d.o.o., Beograd

Adresa: Dunavska 57, Beograd – Stari grad;
Tel./fax: 011/312-9371; 312-9446; 312-9502

CRNA GORA

Uvoznik i distributer: ”Monte Color” d.o.o.

Adresa: Đoka Miraševića 15, Podgorica Direktor: Milivoje Ćalić
Tel. +382 020/206-155, 206-156, 269-029; E-mail:montecolor@cg.yu

BOSNA I HERCEGOVINA

Uvoznik i distributer: ”Svet Print” d.o.o.

Adresa: Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka,
Direktor: Ibojka Milošević

Tel./fax: +387 51 308-343; 308-349
E-mail:svetprint@color.co.ba

Predstavništvo i distribucija u Sarajevu: ”Svijet Print”d.o.o.,
Senada Poturka Sencija 120, Sarajevo

Tel/fax: +387 33 768-986

Direktor: Džafer Olević

Nacionalna biblioteka BiH dodelila je ISSN broj 1512-9640

List je registrovan u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske pod brojem:405 i upisan u Registar javnih glasila pod brojem: 6-01-1929/03 od 29.05.2003.

MAKEDONIJA

Uvoznik i distributer:
”Svet Press” dooel

Adresa: Debarca 3, 10000 Skoplje

Direktor: Kolja Miladinov

Tel./fax: +389 2 322-30-64

E-mail:svetprint@colormedia.com.mk

CIP- Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

741.5

ALAN FORD : superstrip / glavni urednik Aleksandar Andrić. – 2003, br. 1 –  . – Novi Sad Dimitrija Avramovića 8 : NID Color Media Enigmatika d.o.o. 2003-. – 18cm, Mesečno.

ISSN 1451-5628

COBISS.SR-ID 200390407